Fond podpory 2020

Transparentná zbierka Fond podpory 2020 - ZBIERKA BOLA UKONČENÁ 31.03.2021 - máte možnosť prispieť do zbierky FOND PODPORY 2021

Predbežná správa verejnej zbierky
zverejnená v zmysle § 13 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečná správa verejnej zbierky
zverejnená v zmysle § 13 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zbierka občianskeho združenia Aktívny život, o.z, zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom: 000-2020-013581 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrany zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc, obhajobu práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podporu práce s deťmi.

Ciele verejnej zbierky

1 Podpora vzdelávania šikovných študentov
Vďaka vašej podpore pomáhame študentom na ceste za kvalitným vzdelaním. Finančne môžete podporiť konkrétneho študenta, ktorý potrebuje najmä finančnú pomoc, aby sa jeho talent a šikovnosť zúročila a mohol napredovať vo svojom štúdiu a pracovať na sebe.  

2020101001 Adam Sikorják - študent


Účel použitia finančných prostriedkov:
Rodičia a najbližšia rodina Adamovi fandia a všemožne ho podporujú, ale aby utiahli celé náklady na štúdium v Oxforde museli by sa zadĺžiť na dlhé roky. Napríklad len školné na rok je vo výške £9 250 (10 435,12 €). Vaše príspevky zo zbierky budú použité na školné a náklady súvisiace so štúdiom.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020101001
Text: Adam Sikorjak student

2 Zachovanie kultúrnych hodnôt
Vaše príspevky do Fondu podpory nám pomôžu zachovávať kultúrne hodnoty, prezentovať tradičnú kultúru a umeleckú tvorbu aj v súčasnej pretechnizovanej dobe. Ak aj vaša tvorba smeruje k zachovaniu prírodných a kultúrnych hodnôt môžete požiadať o podporu z nášho fondu aj vy.

2020201001 Ján Jendrichovský a priatelia - album


Účel použitia finančných prostriedkov:
Hudobný projekt Jána Jendrichovského - Johanni Buddies pripravuje vydanie albumu, ktorý nahrávali s dnes už nebohým primášom Jozefom Valigurským z Novej Ľubovne. Cieľom snaženia bolo zaznamenať jedinečnú interpretáciu tohto významného muzikanta. Svojim príspevkom môžete podporiť toto výnimočné dielo, ktoré zachová kus tradičnej kultúry a ľudového umenia aj pre budúce generácie.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020201001
Text: Jan Jendrichovsky album

3 Podpora talentovaných detí
Vďaka vašej podpore pomáhame talentovaným deťom v rozvoji ich záujmovej činnosti. Vaše príspevky budú použité na nákup materiálu - výtvarné potreby: štetce, farby, plátna, farbičky a ďalšie kreatívne potreby. Materiál a vybavenie doručíme talentovaným deťom, ktoré o to požiadajú a budú ochotné pracovať na rozvoji svojej záujmovej činnosti.

Vaše príspevky môžete zasielať na náš transparentný účet, alebo si vyberiete detské umelecké dielko, ktoré ponúkame, ako predmet, ktorý má určený finančný príspevok do zbierky Fond podpory. Taktiež sa môžete zapojiť do miniaukcie niektorých predmetov, aby sa nám spoločne podarilo vyzbierať čo najväčší príspevok pre talentované deti. Po zaslaní finančného príspevku do našej zbierky, Vám zašleme aj malé prekvapenie, ktoré vás určite poteší.

Účel použitia finančných prostriedkov:
Finančný príspevok na nákup kreatívnych potrieb a materiálu pre rozvoj záujmovej činnosti talentovaných detí.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020501
Text: talentovane deti

DUDKA - detské umelecké dielka
Ponúkame detské umelecké dielka, ako predmety určené na finančnú zbierku Podpora talentov.

4 Vzájomná pomoc
Vďaka vašej podpore pomáhame ľuďom v núdzi a finančných ťažkostiach. Ich situáciu neriešime jednorazovo iba finančnou výpomocou, našou snahou je pomôcť rodinám a ľuďom v núdzi komplexnejšie, aby sa dostali zo zlej situácie, no zároveň s dôrazom na zlepšenie prípadných narušených vzťahov v rodine, životných podmienok s aktívnym zapojením jednotlivých členov rodiny do navrhovaných riešení. Vaše príspevky budú použité na nákup potravín, liekov, najnutnejšieho zariadenia a vybavenia domácnosti, úhradu hmotných a nehnotných potrieb rodiny, najmä školopovinných detí. Materiál a vybavenie doručíme priamo rodinám a vykonáme neustály dohľad, aby nedošlo k zneužívaniu príspevkov a darov o čom vieme na vyžiadanie poskytnúť dokumentáciu. Podporujeme iba ľudí ochotných pracovať na zmene svojej situácie k lepšiemu.

Vaše príspevky môžete zasielať na náš transparentný účet na všeobecný účel pomoci a my použijeme prostriedky pre žiadateľov, ktorí to najakútnejšie potrebujú alebo si vyberiete konkrétnu pomoc a použijete variabilný symbol konkrétnej žiadosti. Zbierku môžete podporiť aj zakúpením predmetov, ktoré ponúkame ako zbierkové predmety, ktoré majú určený finančný príspevok do zbierky Fond podpory. Za každý príspevok vám vopred ďakujeme.

Účel použitia finančných prostriedkov:
Pomoc ľuďom v núdzi a finančných ťažkostiach.

Údaje k poukázaniu príspevku:
Číslo účtu: SK48 8330 0000 0024 0179 0524
Variabilný symbol: 2020701
Text: vzajomna pomoc


Pomoc konkrétnym ľuďom a rodinám
Prispejte na konkrétny účel finančným príspevkom alebo darom, či používaným nábytkom, zariadením, odevmi.