Odpustový frej 2021

  

ODPUSTOVA JEDENÁSTKA - ONLINE REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH V KOPANÍ JEDENÁSTOK - pre online prihlásených do 17.07.2021 vstup voľný
pre ostatných návštevníkov Odpustového freja registrácia a informácie o vstupe na mieste.

 
 
 
 
Informovanie o vyhotovovaní obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov:
 
Prevádzkovateľ Aktívny život, o.z., Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa vás informuje, že v čase konania podujatia dôjde na mieste podujatia k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou. Osobné údaje zúčastnených osôb vo forme obrazových snímok, obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov budú spracované za účelom prezentácie podujatia, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia budú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa a iných tlačových alebo elektronických médiách a budú uchovávané po dobu trvania účelu.
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.