Zverejňovanie

Zverejňovanie - objednávky:

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení n. predpisov:

§ 5b odsek (1): Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,

2. popis objednaného plnenia

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotou objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou

5. dátum vyhotovenia objednávky

6. identifikačné údaj dodávateľa objednaného plnenia

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby- podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,

6c. identifikačné číslo, ak ho dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje

Podľa § 5b odseku (2): „Údaje podľa odseku (1) písmeno a) povinná osoba zverejní

do 10 pracovných dní od dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa odseku (1) písmeno b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

§ 5b odseku (4): „Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.

Zo zverejnených údajov o objednávke musí byť zrejmý dátum vyhotovenia objednávky a dátum jej zverejnenia.