Výzva na predkladanie ponúk - obstaranie vozidla

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

  1. Identifikácia zadávateľa:

Názov organizácie:     Aktívny život o.z.      

Sídlo organizácie:       Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO:                           424 21080                 

DIČ:                           -

IČ DPH:                     -

Kontaktné miesto:      Agentúra regionálneho rozvoja PSK,

Prostějovská 117/A , 080 01 Prešov

Kontaktná osoba:       Ing. Leopold Miženko, MBA

Telefón :                     +421 905 998 711,  e-mail: mizenko@arrpsk.sk

 

  1. Názov predmetu zákazky:

Nákup motorového vozidla.

           

  1. Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky:

  1. Motorové vozidlo na prevoz osôb

 

Podrobná špecifikácia je v prílohe výzvy.

     

  1. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na  predmet obstarávania - vyplnenú prílohu č. 1 Špecifikácia – cenový formulár  

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celú časť osobitne. Ponuku je potrebné predložiť na celú časť

 

  1. Lehota a spôsob  predkladanie cenových ponúk:            do 02.09.2022, do 14:00, emailom na adresu: mizenko@arrpsk.sk, resp. poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:  Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov.

 

  1. Ďalšie informácie zadávateľa :

Prieskum trhu je uskutočnený na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky, nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy.

 

Prílohy:

Prílohy č. 1 Špecifikácia – cenový formulár